• Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Đổi chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát ; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược
- Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Bước 2: Phòng Nghiệp vụ dược xem xét, thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng tư vấn hành nghề dược.

Bước 3: Hội đồng tư vấn hành nghề dược thuộc Sở Y tế họp, xét các tiêu chuẩn và điều kiện để đổi Chứng chỉ hành nghề dược

Bước 4: Lãnh đạo Sở Y tế ký Quyết định đổi Chứng chỉ hành nghề dược; Ký văn bản trả hồ sơ (đối với hồ sơ không đủ điều kiện).

Bước 5: Phòng Nghiệp vụ dược trả kết quả cho cá nhân.
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; Phòng Nghiệp vụ Dược
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Chứng chỉ hành nghề
- Lệ phí (nếu có) 300 000 đồng/1lần cấp
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) - Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải không thuộc các đối tượng sau: Bị cấm hành nghề dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án, hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, dược; Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật dược Số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực Y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề Y, Dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề Y, Dược

- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế  Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

 

- Tệp đính kèm