• Ngày 22 tháng 2 năm 2020
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp phù hiệu cho xe taxi
- Trình tự thực hiện

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phương tiện tại Phòng quản lý vận tải.

Bước 2: Cán bộ Phòng Quản lý vận tải thẩm định  hồ sơ, kiểm tra các điều kiện, in phù hiệu.

Bước 4: Phòng Quản lý vận tải cấp phù hiệu.
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng quản lý vận tải
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 02 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Phù hiệu
- Lệ phí (nếu có)
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi

- Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/06/2001

- Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

- Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Giao thông Vận tải quy định vận tải khách bằng taxi

- Tệp đính kèm