• Ngày 22 tháng 2 năm 2020
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục cấp giấp phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện phi thương mại.
- Trình tự thực hiện Bước 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên; Bước 2. Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ rõ ràng, hợp lệ: Viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý vận tải và phương tiện; - Trường hợp hồ sơ không rõ ràng, chưa hợp lệ: Trả hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định; Bước 3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp phép tham mưu trình lãnh đạo Sở ký và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả; nếu không đủ điều kiện cấp phép, báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản; Bước 4. Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 02 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân; tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép liên vận và phù hiệu.
- Lệ phí (nếu có) 50.000 đồng/lần (cả phù hiệu).
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính + Luật Giao thông đường bộ số 21/2008/L-CTN ngày 13/11/2008; + Nghị định số 51/2008/NĐ-CP, ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải; + Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 01 tháng 6 năm 1998; + Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 10 tháng 10 năm 2005; + Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT, ngày 07/7/2010 của Bộ giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện
- Tệp đính kèm