• Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Đề nghị khen
- Trình tự thực hiện

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nộp hộ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đối chiếu tiêu chuẩn quy định báo cáo Sở Nội vụ xin ý kiến các ngành có liên quan (nếu có) và Hội đồng TDDKT tỉnh, dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh trình Chính phủ

Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ký Tờ trình đề nghị khen thưởng

- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Ban Thi đua Khen thưởng
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết Khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên, chậm nhất 60 ngày; Hồ sơ trình Chính phủ tặng Cờ thi đua gửi về Ban TĐKT TW chậm nhất ngày 01/3 năm sau
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân; Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Bản cam kết; Ghi rõ: Bằng khen, Huân, Huy chương các loại, các hạng, Cờ thi đua xuất sắc Chính phủ
- Lệ phí (nếu có) Không
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Báo cáo thành tích (Mẫu  số 1)

- Báo cáo thành tích (Mẫu số 2)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;

- Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ;

- Công văn số 1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích.

- Tệp đính kèm