• Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài
- Trình tự thực hiện

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan xác nhận thành tích khen thưởng, báo cáo Sở Nội vụ, dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ký

Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định khen thưởng

Bước 4: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh vào sổ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại  Ban Thi đua Khen thưởng
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 15 ngày từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân; Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận; Bằng khen
- Lệ phí (nếu có) Không
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/06/2005

- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;

- Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.

- Tệp đính kèm