• Ngày 22 tháng 2 năm 2020
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên
- Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Liên đoàn Lao động tỉnh cử cán bộ phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng trực và tiếp nhận hồ sơ) Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh chuyển hồ sơ đề nghị xét, tôn vinh đến Liên đoàn Lao động tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng xét, tôn vinh) tổng hợp và lập trích ngang tóm tắt thành tích. Bước 3: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng xét, tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh để tiến hành họp thẩm định, lựa chọn ra các doanh nhân tiêu biểu. Bước 4: Sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng xét, tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu”, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh họp xét đối với các doanh nhân. Bước 5: Sau khi có kết quả của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về các doanh nhân có đủ điều kiện đạt danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Bước 6: Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn tất thủ tục theo quy định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”. Bước 7: Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, cơ quan Thường trực của Hội đồng xét, tôn vinh (Liên đoàn Lao động) có văn bản thông báo kết quả “Doanh nhân tiêu biểu” đến các doanh nhân có hồ sơ đề nghị tham gia xét, tôn vinh.
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc tính từ ngày hết hạn nhận hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Trực tiếp tại Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
- Lệ phí (nếu có) Không
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) + Doanh nhân được xét phải là lãnh đạo doanh nghiệp từ 05 năm trở lên; + Doanh nghiệp phải được bình chọn là “Doanh nghiệp xuất sắc” cùng năm đó; + Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính + Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; + Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; + Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; + Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; + Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; + Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/ 2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên.
- Tệp đính kèm