• Ngày 22 tháng 2 năm 2020
Tìm kiếm
 
 
 
 
Cấp Tỉnh
Skip portletPortlet Menu
Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý các KCN
Công an tỉnh
Sở Công Thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động TBXH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh tra tỉnh
Sở Xây dựng
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Sở Y tế
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Cục Thuế tỉnh
 
Cấp Huyện, Xã
Skip portletPortlet Menu
Nội vụ
Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch, đầu tư
Xây dựng
Thanh tra
Tài chính
Tư pháp
Nông nghiệp và PTNT
Văn hóa thể thao
Công thương
Tài nguyên môi trường
Công An
Lao động, Thương binh và Xã hội
 
 
 
 
 
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Tên thủ thục:
Thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục công nhận và giải thể câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở
- Trình tự thực hiện Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (là cán bộ, công chức phụ trách từng lĩnh vực) tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo UBND xã ký; Bước 3: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
- Lệ phí (nếu có) không
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính + Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; + Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục Thể thao; + Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở; + Quyết định số 1589/2003/QĐ-UBTDTT ngày 19/9/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.
- Tệp đính kèm